රාජ්‍ය සේවය සඳහා ග්‍රාම නිලධාරීවරුන් 4000 ක්

රාජ්‍ය සේවය සඳහා ග්‍රාම නිලධාරීවරුන් 4000 ක් අලුතින් බඳවා ගන්නා බව රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය පවසයි.7

අමාත්‍ය ඩබ්ලිවි. ඩී. ජේ සෙනෙවිරත්න මහතා සඳහන් කළේ, පසුගියදා පැවති ග්‍රාම නිලධාරීවරුන් බඳවා ගැනීමේ තරග විභාගයේ ප්‍රතිඵල මත මේ පිරිස බඳවා ගන්නා බව ය.

ඒ සඳහා වන සම්මුඛ පරීක්ෂණ ඉදිරි දෙසතිය ඇතුළත පැවැත්වීමට නියමිත ය.

අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ, බඳවා ගැනීමෙන් අනතුරුව විධිමත් පුහුණුවකින් අනතුරුව අදාළ පිරිස් සේවයේ යොදවන බව ය.

මේ වනවිට දිවයින පුරා ග්‍රාම නිලධාරී පුරප්පාඩු 4300 ක්පමණ පවතින බවද අමාත්‍යවරයා පවසයි.